Geometrické plány

 • pro zaměření nových i stávajících objektů do katastru nemovitostí (resp. pro kolaudaci) nebo změny jejich obvodu (rodinné domy, chaty, garáže, výrobní haly, jiné stavby)
 • pro zaměření liniových staveb a areálů závodů pro zápis do katastru nemovitostí
 • pro rozdělení pozemků
 • pro vymezení věcného břemene / služebnosti k parcele
 • pro zpřesnění hranic pozemků včetně souhlasného prohlášení

Vytyčování hranic pozemků

 • vytyčování vlastnických hranic dle náležitostí vyhlášky 357/2013 Sb.
 • vytyčení souřadnic evidovaných katastrem nemovitostí
 • zaměření skutečného stavu a porovnání se zákres hranic v katastru nemovitostí

Mapové podklady pro projekt

 • polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území
 • shromáždění dat od správců inženýrských sítí
 • promítnutí situace v terénu a dat od správců do mapy katastru nemovitostí

Zaměřování inženýrských sítí

 • zaměřování tras vodovodu, kanalizace, vrchních i podzemních rozvodů elektro, sdělovacích vedení, plynovodů, teplovodů
 • vyhotovení dokumentace sítě dle směrnice správce příslušné IS nebo geometrického plánu pro zřízení věcného břemene
 • zaměření a dokumentace přípojek inženýrských sítí
 • vytyčení tras inženýrských sítí ze souřadnic dodaných správcem příslušné IS

Zeměměřické činnosti při realizaci staveb

 • vybudování základní vytyčovací sítě a výchozích výškových fixů stavby
 • podrobné vytyčení jednotlivých stavebních prvků
 • kontrolní měření v průběhu stavby (kontrola polohové a výškové správnosti, svislosti konstrukčních prvků, kubatury apod.)
 • dokumentace skutečného provedení stavby včetně technické infrastruktury

3D laserové skenování

 • vyhotovování půdorysů, pohledů na fasádu a svislých řezů stavebními objekty
 • 3D modely místností / budov, odlehčovacích komor, kolektorů a jiný špatně přístupných prostor
 • modelace a výpočet plochy atypických povrchů
 • kubatury členitých kup, jam nebo lomů

Speciální práce v oblasti inženýrské geodézie

 • zaměřování jeřábových drah, vleků a lanovek
 • sledování a vyhodnocování posunů staveb
 • měření výšek nepřístupných objektů
 • zaměřování odlehčovacích komor a dalších hůře přístupných prostor (též viz 3D laserové skenování)

Máte-li zájem o naše služby, stačí vyplnit nezávaznou poptávku