Ing. Martin Dědourek CSc. - Geodézie Svitavy
Služby

Firma poskytuje na úseku zeměměřičských činností následující služby

1. Katastr nemovitostí

- geometrické plány
- zaměření staveb pro zápis do katastru nemovitostí (chaty, garáže, rodinné domky,
   výrobní haly, jiné stavby)
- rozdělení pozemků, liniové stavby, areály závodů věcná břemena
- restituce a náhrady
- vytyčení vlastnických hranic - pozemků, lesů
- vyhotovení mapy vlastnických vztahů

2. Projekce, stavebnictví, inženýrská geodézie

- mapové podklady (polohopis, výškopis) pro projekty, včetně promítnutí
  vlastnických vztahů k dotčeným pozemkům
- zjišťování průběhu stávajících inženýrských sítí od jejich správců a jejich
  promítnutí do mapového podkladu pro projekt nebo katastrální mapy
- vytyčení staveb (polohově a výškově, kontrolní měření)
- vyhotovení realizační dokumentace stavby
- skutečná provedení inženýrských sítí, dle směrnic jednotlivých správců sítí
  (elektro, plyn, voda, kanalizace, veřejné osvětlení atd.)
- práce v bodových polích
- speciální práce (přesná nivelace,jeřábové dráhy, pozemní i visuté lanové dráhy,
  měření uvnitř budov, zaměřování podzemních objektů apod.)

3. Pozemkové úřady

- podklady pro komplexní pozemkové úpravy
- jednoduché pozemkové úpravy
- rekonstrukce přídělů
- tvorba DKM

4. Města, obce, úřady, podnikatelské subjekty

- digitální technické mapy měst a obcí, závodů
- účelové mapy
- mapy čísel popisných
- požární plány
- mapy zeleně
- mapy hřbitova
- cenové mapy
- aktualizace a správa dat
- identifikace majetku